Mokslas

KTU PTVF vykdoma įvairi mokslinė veikla atliepianti XXI a. pasaulio poreikius: įvairiakrypčiai moksliniai tyrimai, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokslinės konferencijos, tyrimai verslui ir neformalus švietimas. Įveiklintos visuotinės dotacijos priemones, leidžia fakulteto mokslininkams pasiekti reikšmingų rezultatų.

 

Tyrimų kryptys

Robotų valdymas ir kompiuterinė rega. Šios prioritetinės krypties moksliniai tyrimai orientuoti į netipinį (nestandartinį) pramoninių robotų naudojimą įvairiuose gyvenimo srityse. Tiriami ir bandomi įvairūs robotų taikymo pramonėje ir paslaugų sferoje būdai, taip pat tiriamos galimybės valdyti mobiliuosius robotus, turinčius didelį autonomiškumo lygį per interneto prieigą, kuriami dvirankiai paslaugų robotai.

Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas ir kūrimas. Šios prioritetinės krypties vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių panaudojimu mikrokanaliniuose diagnostiniuose įtaisuose. Šioje kryptyje tiriami ir kuriami dviejų tipų talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių (CMUT) technologine platforma grindžiami biocheminiai jutikliai.

Eismo saugos, transporto logistikos ir aplinkosaugos tyrimai. Šioje tematikoje atliekami tyrimai eismo saugos, transporto logistikos ir aplinkosaugos srityse. Miesto gatvių ir užmiesčio kelių avaringumo tyrimai atliekami siekiant išsiaiškinti avarijų priežastis bei pasiūlyti sprendimo būdus. Prie šių tyrimu atliekama transporto srautų stebėsena, kuri dažniausiai yra sudedamoji kitų tyrimų dalis.

Medžiagų ir konstrukcinių elementų stiprumo ir jų apdirbimo technologijos procesų tyrimai. Šios krypties moksliniai tyrimai ir jų rezultatai yra skirti įvairiai apkrautų sluoksniuotų (mechaniškai nevienalyčių) konstrukcinių elementų stiprumo, standumo ir ilgaamžiškumo nustatymo metodikų kūrimui ir tobulinimui. Sukurta tampriaplastiškai deformuojamų sluoksniuotų konstrukcinių elementų skaičiavimo metodika, leidžianti tiksliai prognozuoti tokių konstrukcijų elgseną tempimo ir gniuždymo apkrovimo metu, prognozuoti irimą ir stiprumą.

Statybinės medžiagos konstrukcijos ir energetika. Šios prioritetinės krypties moksliniai tyrimai yra susiję su su A++ energinio naudingumo pastatų efektyvių sprendinių daugiatikslių atrankos metodų kūrimu, atliekami eismo srautų, triukšmo matavimo tyrimai Panevėžio mieste ir regione.

Organizacijų procesai ir valdymo sprendimai konkurencingumo didinimo kontekste.

Edukacinis įgalinimas ir užimtumas.

 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas, kūrimas ir taikymas prof. dr. Darius Viržonis
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Patentai

Valickas, Jonas (išrad.); Jankauskas, Jonas Algimantas (išrad.); Satkevičius, Martynas (išrad.). Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas = A device capable to move by stairs and method of energy control of this device / išradėjai: Jonas Valickas, Jonas Algimantas Jankauskas, Martynas Satkevičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6343 B. 2017-01-10. 13 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531282> [žiūrėta 2017-07-13]. [DB: Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]

Vanagas, Gailius (išrad.); Viržonis, Darius (išrad.); Šergalis, Gvidas (išrad.); Ramanavičienė, Almira (išrad.); Ramanavičius, Arūnas (išrad.). Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas = System and method of analyse of liquid sample / išradėjai: Gailius Vanagas, Darius Viržonis, Gvidas Šergalis, Almira Ramanavičienė, Arūnas Ramanavičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6394 B. 2017-06-12. 20 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531302> [žiūrėta 2017-07-13]. [DB: Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]

Technologijų katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2017 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Evaldas Sapeliauskas Talpinių mikromontuojamų ultragarsinių keitiklių panaudojimas biojutikliams Prof. dr. Darius Viržonis. 2017 m.
Olga Fiodorova Mobilaus roboto koordinačių nustatymas naudojant žinomos aplinkos informaciją Prof. dr. K. Kiprijonas Šarkauskas 2016 m.
Justinas Tilindis Gamybos našumo optimizavimas, modeliuojant rankinius surinkimo procesus Prof. dr. Vytautas Kleiza 2016 m.
Donatas Aviža Pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio daugiatikslė selektonovacija Prof. dr. Zenonas Turskis 2016 m.
Saulius Sinkevičius Objekto atpažinimo pagal vaizdą algoritmų kūrimas ir tyrimas Prof.dr. Arūnas Lipnickas 2015 m.
Silvija Sėrikovienė Mokymosi veiklų modeliavimas ir optimizavimas Prof. habil. dr. J. Mockus 2013 m.
Nerijus Partaukas Sluoksniuotų strypų ir vamzdžių įtempių būvio ir stiprumo tyrimas Prof. dr. J. Bareišis 2012 m.
Gailius Vanagas Struktūrinių medžiagų savybių įtaka mikroelektromechaninių sistemų funkciniams parametrams Doc. dr. V. Grigaliūnas 2012 m.

Ekonomikos ir verslo katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2017 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Sandra Jakštienė Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas Doc. dr. D. Beržinskienė 2013 m.
Asta Krašenkienė Lietuvos profesinės sąjungos: sandara, narystė ir efektyvumas Prof. dr. A. Krupavičius 2013 m.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete yra vykdomi moksliniais tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniai sprendimai padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

– Visas fakulteto teikiamas paslaugas galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas?type=2.

– Fakulteto turimą mokslinę įrangą galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas.

– Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą https://apcis.ktu.edu/lt/

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau
 

Mokslo projektai

Tarptautiniai projektai

TEMPUS projektas „Studijų programų kokybės užtikrinimas virtualioje aplinkoje“ (2014-2016, koordinatorius Lietuvoje doc. Dr. B. Stanikūnienė)
Miniatiūrizuoti fosfolipidiniai biojutikliai (2013-2015, prof. dr. D. Viržonis)

Nacionaliniai projektai

Mikromembraninių itaisų panaudojimas specifinės antigeno-antikūno sąveikos registravimui (ImunoCMUT) (2012-2014, prof. dr. D. Viržonis).
Tarpdalykinio performanso, apjungiančio šokį, muziką ir robotiką, idėjos plėtojimas (GRAVITACIJA) (2013-2014 m., prof. dr. V. Sinkevičius).
Akademinio jaunimo judumo darbo tikslais tyrimas (2012-2013, doc. N. Kvedaraitė)

Tarptautiniai projektai

 1. COST programos projektas “From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy” (2017–2020, prof. dr. Rimantas Gatautis, Marketingo katedra)
 2. COST programos projektas „Normavimas – neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema“ (2016–2020, prof. dr. Rūta Čiutienė, Vadybos katedra) Successful cost proposal: Rancare Cost Action
 3. COST programos projektas: „Nusikalstamumo prevencija per miesto planavimą ir dizainą“ (2014-2016, dr. Inga Stankevičė)
 4. COST programos projektas: „Europos kooperacija tinklinių duomenų mokslo statistikai“ (2015-2020, dr. Inga Stankevičė)
 5. Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuras: „Darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimas“ (2017, prof. dr. Asta Savanevičienė).
 6. Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo projektas: Institucinių ir ekonominių tvaraus vystymosi ir žaliosios ekonomikos pagrindų formavimas regioniniame lygmenyje (2016–2017, dr. L. Sinevičienė).
 7. HORIZON 2020: Collaborative Reccomendations and adaptive control for Personalized Energy Saving (enCompass) (2016–2018, Prof. dr. D. Dumčiuvienė).
 8. HORIZON 2020: „Europos SVĮ inovatyvūs verslo modeliai (ENviSION)“ (2014-2016, prof. dr. R.Gatautis);
 9. HORIZON 2020: „Europos SVĮ inovatyvūs verslo modeliai (ENviSION)“ (2014-2016, prof. dr. R.Gatautis);
 

Reikšmingiausios publikacijos

Barauskas, Dovydas; Pelenis, Donatas; Viržonis, Darius; Baltrus, John P.; Baltrušaitis, Jonas. Greenhouse gas molecule CO2 detection using a capacitive micromachined ultrasound transducer // Analytical chemistry. Washington, NW: ACS Publications. ISSN 0003-2700. 2016, vol. 88, iss. 13, p. 6662-6665. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents (Life Sciences); MEDLINE] [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0,300]. [IF (E): 6,320 (2016)]
Mažeika, Romas; Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis; Mikolajūnas, Marius; Staugaitis, Gediminas; Viržonis, Darius; Baltrušaitis, Jonas. Molecular and morphological structure of poultry manure derived organo-mineral fertilizers (OMFs) // ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Washington, NW: ACS Publications. ISSN 2168-0485. 2016, vol. 4, iss. 9, p. 4788-4796. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Physical, Chemical & Earth Sciences); Current Contents (Engineering, Computing & Technology)] [M.kr. 05T]. [Indėlis: 0,143]. [IF (E): 5,951 (2016)]
Grigaliūnas, Viktoras; Lazauskas, Algirdas; Jucius, Dalius; Viržonis, Darius; Abakevičienė, Brigita; Smetona, Saulius; Tamulevičius, Sigitas. Microlens fabrication by 3D electron beam lithography combined with thermal reflow technique // Microelectronic engineering. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-9317. 2016, vol. 164, p. 23-29. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex; Inspec; Chemical Abstracts (CAplus); Academic Search Alumni Edition; Academic Search Complete; Academic Search Elite; Academic Search Premier; Academic Search Research & Development] [M.kr. 08T]. [Indėlis: 0,143]. [IF (E): 1,806 (2016)]
Sapeliauskas, Evaldas; Vanagas, Gailius; Barauskas, Dovydas; Mikolajūnas, Marius; Pakėnas, Egidijus; Pelenis, Donatas; Šergalis, Gvidas; Jukna, Tomas; Viržonis, Darius. Design, simulation and testing of capacitive micromachined ultrasound transducer-based phospholipidic biosensor elements // Journal of micromechanics and microengineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 0960-1317. 2015, vol. 25, iss. 7, article 075013, p. [1-9]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents (Engineering, Computing & Technology)] [M.kr. 03P]. [Indėlis: 1,000]. [IF (E): 1,768 (2015)]
Valackienė, Asta; Micevičienė, Diana. Promoting socially responsible business at enterprise level : theoretical approach // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika ; London: Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. 2015, vol. 16, issue 3, p. 558-570. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; Iconda] [M.kr. 04S]. [Indėlis: 1,000]. [IF (S): 0,618 (2015)]
Susnienė, Dalia; Purvinis, Ojaras. Empirical insights on understanding stakeholder influence // Journal of business economics and management. Vilnius: Technika ; London: Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. 2015, vol. 16, issue 4, p. 845-860. [Social Sciences Citation Index; Business Source Complete; ICONDA; Scopus] [M.kr. 03S]. [Indėlis: 1,000]. [IF (S): 0,618 (2015)]
Jucius, Dalius; Grybas, Ignas; Grigaliūnas, Viktoras; Mikolajūnas, Marius; Lazauskas, Algirdas. UV imprint fabrication of polymeric scales for optical rotary encoders // Optics and laser technology. Oxford: Elsevier. ISSN 0030-3992. 2014, vol. 56, p. 107-113. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr. 02P]. [Indėlis: 0,200]. [IF (E): 1,647 (2014)]
Raslavičius, Laurencas; Keršys, Artūras; Starevičius, Martynas; Sapragonas, Jonas; Bazaras, Žilvinas. Biofuels, sustainability and the transport sector in Lithuania // Renewable & sustainable energy reviews. Oxford: Pergamon-Elsevier Science. ISSN 1364-0321. 2014, Vol. 32, p. 328-346. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; Compendex; Inspec; Science Direct] [M.kr. 03T]. [Indėlis: 0,200]. [IF (E): 5,901 (2014)]
Viržonis, Darius; Vanagas, Gailius; Ramanavičienė, Almira; Makaravičiūtė, Asta; Barauskas, Dovydas; Ramanavičius, Arūnas; Wen, Weijia; Kodzius, Rimantas. Resonant gravimetric immunosensing based on capacitive micromachined ultrasound transducers // Microchimica Acta : Analytical Sciences Based on Micro- and Nanomaterials. Vienna: Springer. ISSN 0026-3672. 2014, Vol. 181, iss. 13-14, p. 1749-1757. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SpringerLINK] [M.kr. 01T]. [Indėlis: 0,375]. [IF (E): 3,741 (2014)]
Ivanauskas, Remigijus; Samardokas, Linas; Mikolajūnas, Marius; Viržonis, Darius; Baltrušaitis, Jonas. Polyamide–thallium selenide composite materials via temperatureand pH controlled adsorption–diffusion method // Applied surface science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2014, vol. 317, p. 818-827. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Direct] [M.kr. 03P]. [Indėlis: 0,400]. [IF (E): 2,711 (2014)]

Kontaktai

dr. Olga Strikulienė Mokslo prodekanė Nemuno g. 33 – 200, LT – 37164 Panevėžys tel. + 370 45 596 253 e.p. olga.strikuliene@ktu.lt

Sandra Žalgevičienė Technologijų perdavimo specialistė K. Baršausko g. 59 – A448, LT – 51423 Kaunas tel. +370 612 415 17 e.p. sandra.zalgeviciene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku