Mokslas

KTU PTVF vykdoma įvairi mokslinė veikla atliepianti XXI a. pasaulio poreikius: įvairiakrypčiai moksliniai tyrimai, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokslinės konferencijos, tyrimai verslui ir neformalus švietimas. Įveiklintos visuotinės dotacijos priemones, leidžia fakulteto mokslininkams pasiekti reikšmingų rezultatų.

 

Tyrimų kryptys

Šios prioritetinės krypties vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių panaudojimu mikrokanaliniuose diagnostiniuose įtaisuose. Mikro srautų panaudojimas biocheminei ir mikrobiologinei diagnostikai leidžia sukurti laboratorijos viename luste koncepciją, kuri pagreitina ir atpigina retrovirusinių susirgimų diagnostiką, genų sekvenavimą ir kitus žmogaus sveikatai svarbius tyrimus. Šioje kryptyje tiriami ir kuriami dviejų tipų talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių (CMUT) technologine platforma grindžiami biocheminiai jutikliai. Taip pat moksliniai tyrimai yra susiję su autonominių mobilių robotų sistemų kūrimu, energijos saugojimo, atliekų perdirbimo ir atliekų perdirbimo sprendimu taikymu.

Edukacinis įgalinimas ir užimtumas.

  • Tęsiami ir atliekami akademinio jaunimo judumo/mobilumo, jų įtraukties/dalyvavimo darbo rinkoje ir/arba kitose užimtumo formose (verslininkystėje, savanorystėje) kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, orientuojantis ne tik į akademinį jaunimą, bet ir šioje problematikoje sprendimus priimančias suinteresuotas grupes (švietimo institucijų ir darbo rinkos atstovus). Vertinant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų įsitraukimą į darbo rinką, atliktas kokybinis aukštojo mokslo institucijų (universitetų ir kolegijų) ir darbo rinkos atstovų (darbdavių) nuomonių/požiūrių nagrinėjama problema tyrimas, kuris išryškino esmines akademinio jaunimo nedarbo ir komplikuoto perėjimo iš švietimo institucijų į darbo rinką kliūtis. Taip pat pasitelkiant kokybinio tyrimo prieigą gilintasi į socialinių dalininkų (aukštųjų mokyklų ir darbo rinkos atstovų) vaidmenų raišką akademinio jaunimo rengimosi darbo rinkai kontekste.
  • Tyrėjams išlaikant ankstesnių metų tyrimų lyderystės raiškos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose analizės kryptį, prioritetu pasirinktas lyderystės mokymuisi aspektas, siejant jį su edukaciniu mokyklos bendruomenės įgalinimu: tiriama, kaip mokyklos vadovas, kaip besimokančios organizacijos lyderis, yra įsipareigojęs kartu su bendruomene įgyvendinti sukurtą mokyklos viziją, siekti bendrų susitarimų dėl mokytojų profesinio tobulėjimo krypties ir mokymosi kartu, mokytojų bendradarbiavimo ir lyderystės palaikymo; analizuojamos mokyklos vadovo ir mokytojų lyderystės mokinių mokymuisi sąsajos bei mokinių mokymosi rezultatų ir lyderystės mokymuisi raiškos ryšiai.

Organizacijų procesai ir valdymo sprendimai konkurencingumo didinimo kontekste.

  • Komercinių bankų kredito rizikos valdymo priemonių tobulinimas siekiant įgyvendinti Bazelio bankų priežiūros komiteto III kapitalo susitarimo nuostatas skolininkų kredito rizikos vertinime. Vykdomi įmonių kredito rizikos vertinimo tyrimai siekiant suformuoti veiksmingus statistinius ir dirbtinio intelekto modelius įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nustatymui. Atsižvelgiant į naujausias Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas išdėstytas III-ame kapitalo susitarime ieškoma sprendimų, galinčių padėti bankams įgyvendinti būtinąsias kredito rizikos valdymo priemones, įvertinančias makroekonominės aplinkos veiksnius ir jų įtaką skolininkų kredito rizikos lygiui. Bankų finansinių ir valstybių ekonominių rodiklių statistinės analizės pagrindu formuojamos rekomendacijos komercinių bankų kredito politikai ir efektyviam kredito rizikos valdymui.
  • Su globaliniais socialiniais bei instituciniais pokyčiais susijusio naujo socialinio dialogo vystymas ir naujų socialinių įsipareigojimų koordinavimas bei valdymas. Atliekama socioekonominių pokyčių identifikavimo lauko ir valdymo analizė makro ir mikro lygmenyse, išryškinant pokyčių komunikacijos, inovacijų taikymo bei verslo tęstinumo užtikrinimo pokyčių valdyme sąlygas. Konstruojama kokybinių ir kiekybinių strategijų metodologija ir metodika. Atliekamų empirinių tyrimų pagrindu sukurtas konceptualus – sisteminis pokyčių valdymo organizacijos lygmenyje modelis.
  • Socialinės atsakomybės suvokimas, valdymas ir įgyvendinimas organizacijoje paverčiant socialinę atsakomybę integralia savo vertybių dalimi; organizacijoje vyraujančios kultūros vaidmuo, pasireiškiantis per orientaciją į rinkos subjektų santykius priklausomai nuo vyraujančių vertybių, normų (taisyklių), priemonių ir elgsenos visumos ir veikiantis kaip įgalinanti organizacijos socialiai atsakinga aplinka; visų suinteresuotųjų šalių interesai kaip vidinės vertybės; naujos kartos vartotojų ugdymas, kuriai rūpi, kaip pagaminta, pateikiama prekė ar paslauga, ką įmonė daro, kad sumažintų poveikį aplinkai ir visuomenei; kokie ir kaip marketingo valdymo sprendimai daro poveikį organizacijoms, įgyvendinančioms socialinę atsakomybę.
 

Mokslo grupės

Mokslo grupė Mokslo grupės vadovas
Mikroelektromechaninių sistemų modeliavimas, kūrimas ir taikymas prof. dr. Darius Viržonis
 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Patentai

Valickas, Jonas (išrad.); Jankauskas, Jonas Algimantas (išrad.); Satkevičius, Martynas (išrad.). Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas = A device capable to move by stairs and method of energy control of this device / išradėjai: Jonas Valickas, Jonas Algimantas Jankauskas, Martynas Satkevičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6343 B. 2017-01-10. 13 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531282> [žiūrėta 2017-07-13]. [DB: Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]

Vanagas, Gailius (išrad.); Viržonis, Darius (išrad.); Šergalis, Gvidas (išrad.); Ramanavičienė, Almira (išrad.); Ramanavičius, Arūnas (išrad.). Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas = System and method of analyse of liquid sample / išradėjai: Gailius Vanagas, Darius Viržonis, Gvidas Šergalis, Almira Ramanavičienė, Arūnas Ramanavičius ; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6394 B. 2017-06-12. 20 p. Prieiga per internetą: <http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=X531302> [žiūrėta 2017-07-13]. [DB: Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė]

Technologijų katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2017 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Evaldas Sapeliauskas Talpinių mikromontuojamų ultragarsinių keitiklių panaudojimas biojutikliams Prof. dr. Darius Viržonis. 2017 m.
Olga Fiodorova Mobilaus roboto koordinačių nustatymas naudojant žinomos aplinkos informaciją Prof. dr. K. Kiprijonas Šarkauskas 2016 m.
Justinas Tilindis Gamybos našumo optimizavimas, modeliuojant rankinius surinkimo procesus Prof. dr. Vytautas Kleiza 2016 m.
Donatas Aviža Pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio daugiatikslė selektonovacija Prof. dr. Zenonas Turskis 2016 m.
Saulius Sinkevičius Objekto atpažinimo pagal vaizdą algoritmų kūrimas ir tyrimas Prof.dr. Arūnas Lipnickas 2015 m.
Silvija Sėrikovienė Mokymosi veiklų modeliavimas ir optimizavimas Prof. habil. dr. J. Mockus 2013 m.
Nerijus Partaukas Sluoksniuotų strypų ir vamzdžių įtempių būvio ir stiprumo tyrimas Prof. dr. J. Bareišis 2012 m.
Gailius Vanagas Struktūrinių medžiagų savybių įtaka mikroelektromechaninių sistemų funkciniams parametrams Doc. dr. V. Grigaliūnas 2012 m.

Ekonomikos ir verslo katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2017 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Sandra Jakštienė Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas Doc. dr. D. Beržinskienė 2013 m.
Asta Krašenkienė Lietuvos profesinės sąjungos: sandara, narystė ir efektyvumas Prof. dr. A. Krupavičius 2013 m.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniai sprendimai padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

– Visas fakulteto teikiamas paslaugas galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas?type=2.

– Fakulteto turimą mokslinę įrangą galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas.

– Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą https://apcis.ktu.edu/lt/

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Mokslo projektai

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

 

Reikšmingiausios publikacijos

2015-2018 metais

[S1; NL] Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Viržonis, Darius; Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Rožėnė, Justė; Vilkončius, Raimundas; Vaičiulis, Dainius; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator basedatomic force microscope operating in contact mode and thedevelopment of a new methodology for the estimation of controlparameters and the achievement of superior image quality // Sensors and actuators A: Physical. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0924-4247. 2019, vol. 287, p. 168-176. DOI: 10.1016/j.sna.2019.01.015. [Scopus; ScienceDirect; Compendex; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 2,79, SNIP: 1,363, SJR: 0,699 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 08T, 09T] [Indėlis: 0,166]
[S1; US] Bartkevicius, S.; Fiodorova, O.; Knys, A.; Derviniene, A.; Dervinis, G.; Raudonis, V.; Lipnickas, A.; Baranauskas, V.; Sarkauskas, K.; Balasevicius, L. Mobile robots navigation modeling in known 2D environment based on Petri nets // Intelligent automation and soft computing. San Antonio, TX: TSI Press. ISSN 1079-8587. eISSN 2326-005X. 2018, vol. 24, iss. 2, p. 241-248. DOI: 10.1080/10798587.2016.1264695. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 0,62, SNIP: 0,389, SJR: 0,183 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 01T, 07T] [Indėlis: 0,100]
[S1; CH] Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Viržonis, Darius; Šešok, Nikolaj; Ulčinas, Artūras; Iljin, Igor; Šutinys, Ernestas; Petkevičius, Sigitas; Gargasas, Justinas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode // Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 8, art. no. 2694, p. 1-16. DOI: 10.3390/s18082694. [EI Compendex Plus; DOAJ; Embase; CABI Abstracts; PubMed; Scopus; INSPEC; Chemical abstracts; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 3,23, SNIP: 1,550, SJR: 0,584 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 01T, 08T, 09T] [Indėlis: 0,050]
[S1; US] Pelenis, Donatas; Dzedzickis, Andrius; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Bučinskas, Vytautas; Barauskas, Dovydas; Vanagas, Gailius; Mikolajūnas, Marius; Katkus, Justinas; Viržonis, Darius. Noncontact sensing of elastic modulus of the UV cured furniture coatings by the transverse acoustical waves // IEEE sensors journal. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1530-437X. eISSN 1558-1748. 2018, vol. 18, iss. 16, p. 65276532. DOI: 10.1109/JSEN.2018.2850362. [IEEE Xplore; Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 3,29, SNIP: 1,555, SJR: 0,619 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 09T] [Indėlis: 0,280]
[S4; PL] Vaicekauskaite, Rita; Valackiene, Asta. The need for entrepreneurial education at university // Journal of teacher education for sustainability. Warsaw: De Gruyter. ISSN 1691-4147. eISSN 1691-5534. 2018, vol. 20, iss. 1, p. 82-92. DOI: 10.2478/jtes-2018-0005. [Education Source; Scopus; ERIC] [CiteScore: 1,15, SNIP: 1,335, SJR: 0,313 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 05S, 03S] [Indėlis: 0,500]
[S1; US] Pelenis, Donatas; Barauskas, Dovydas; Sapeliauskas, Evaldas; Vanagas, Gailius; Mikolajūnas, Marius; Viržonis, Darius. Acoustical streaming in microfluidic CMUT integrated chip controls the biochemical interaction rate // Journal of Microelectromechanical Systems. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1057-7157. eISSN 1941-0158. 2017, Vol. 26, iss. 5, p. 1012-1017. DOI: 10.1109/JMEMS.2017.2701144. [IEEE Xplore; Scopus; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 2,76, SNIP: 1,376, SJR: 0,734 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 01T] [Indėlis: 1,000]
[S1; CH] Schulze, Frank; Gao, Xinghua; Viržonis, Darius; Damiati, Samar; Schneider, Marlon R.; Kodzius, Rimantas. Air quality effects on human health and approaches for its assessment through microfluidic chips // Genes. Basel: MDPI AG. ISSN 2073-4425. 2017, vol. 8, iss. 10, article 244, p. 1-26. DOI: 10.3390/genes8100244. [Scopus; BIOSIS Previews; MEDLINE; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 3,49, SNIP: 0,856, SJR: 1,820 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 02B] [Indėlis: 0,166]
[S2; GB] Leišytė, Liudvika; Vilkas, Mantas; Staniškienė, Eglė; Žostautienė, Daiva. Balancing countervailing processes at a Lithuanian university // Learning Organization. Bingley, W. Yorkshire: Emerald. ISSN 09696474. eISSN 1758-7905. 2017, Vol. 24, iss. 5, p. 1-13. DOI: 10.1108/TLO-02-2017-0025. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; EMERALD] [CiteScore: 1,11, SNIP: 1,024, SJR: 0,345 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03S] [Indėlis: 0,250]
[S1; GB] Žostautienė, Daiva; Žvirelienė, Renata; Susnienė, Dalia. Changes of marketing culture expression: comparison analysis in times of economic recession and recovery // Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxfordshire: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2017, Vol. 30, iss. 1, p. 302-317. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1305806. [Scopus; Social Sciences Citation Index (Web of Science)] [IF: 1,137; AIF: 1,766; IF/AIF: 0,643; kvartilis: Q2 (2017, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 1,37, SNIP: 1,097, SJR: 0,404 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 03S] [Indėlis: 1,000]
[S1; DE] Jucius, Dalius; Grigaliūnas, Viktoras; Lazauskas, Algirdas; Sapeliauskas, Evaldas; Abakevičienė, Brigita; Smetona, Saulius; Tamulevičius, Sigitas. Effect of fused silica surface wettability on thermal reflow of polymer microlens arrays // Microsystem Technologies. Berlin: Springer. ISSN 0946-7076. 2017, Vol. 23, iss. 6, p. 2193-2206. DOI: 10.1007/s00542-016-2975-3 . [Scopus; SpringerLink; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 1,34, SNIP: 0,803, SJR: 0,346 (2017, Scopus Sources)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,142]
[S1; NL] Grigaliūnas, Viktoras; Lazauskas, Algirdas; Jucius, Dalius; Viržonis, Darius; Abakevičienė, Brigita; Smetona, Saulius; Tamulevičius, Sigitas. Microlens fabrication by 3D electron beam lithography combined with thermal reflow technique // Microelectronic engineering. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-9317. eISSN 18735568. 2016, vol. 164, p. 23-29. DOI: 10.1016/j.mee.2016.07.003. [Academic Search Complete; Scopus; Chemical Abstracts (CAplus); Compendex; INSPEC; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 1,69, SNIP: 0,949, SJR: 0,589 (2016, Scopus Sources)] [M.kr.: 08T] [Indėlis: 0,142]
[S1; US] Mažeika, Romas; Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kęstutis; Mikolajūnas, Marius; Staugaitis, Gediminas; Viržonis, Darius; Baltrušaitis, Jonas. Molecular and morphological structure of poultry manure derived organo-mineral fertilizers (OMFs) // ACS Sustainable chemistry and engineering. Washington, NW: ACS Publications. eISSN 2168-0485. 2016, vol. 4, iss. 9, p. 4788-4796. DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00984. [Scopus; Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [CiteScore: 5,92, SNIP: 1,434, SJR: 1,572 (2016, Scopus Sources)] [M.kr.: 05T] [Indėlis: 0,142]
[S4; GB] Susnienė, Dalia; Žostautienė, Daiva. Synergy of corporate and marketing culture in fostering corporate social responsibility // Journal of promotion management. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1049-6491. eISSN 1540-7594. 2016, vol. 22, iss. 2, p. 209-223. DOI: 10.1080/10496491.2016.1121734. [Academic Search Complete; Scopus; ERIC; Business Source Complete] [CiteScore: 0,65, SNIP: 0,614, SJR: 0,274 (2016, Scopus Sources)] [M.kr.: 03S] [Indėlis: 1,000]

Kontaktai

dr. Olga Strikulienė Mokslo prodekanė Nemuno g. 33 – 200, LT – 37164 Panevėžys tel. + 370 45 596 253 e.p. olga.strikuliene@ktu.lt

Sandra Žalgevičienė Technologijų perdavimo specialistė K. Baršausko g. 59 – A448, LT – 51423 Kaunas tel. +370 612 415 17 e.p. sandra.zalgeviciene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku