Mokslas

KTU PTVF vykdoma įvairi mokslinė veikla atliepianti XXI a. pasaulio poreikius: įvairiakrypčiai moksliniai tyrimai, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai, mokslinės konferencijos, tyrimai verslui ir neformalus švietimas. Įveiklintos visuotinės dotacijos priemones, leidžia fakulteto mokslininkams pasiekti reikšmingų rezultatų.

 

Tyrimų kryptys

Šios prioritetinės krypties vykdomi moksliniai tyrimai yra susiję su talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių panaudojimu mikrokanaliniuose diagnostiniuose įtaisuose. Mikro srautų panaudojimas biocheminei ir mikrobiologinei diagnostikai leidžia sukurti laboratorijos viename luste koncepciją, kuri pagreitina ir atpigina retrovirusinių susirgimų diagnostiką, genų sekvenavimą ir kitus žmogaus sveikatai svarbius tyrimus. Šioje kryptyje tiriami ir kuriami dviejų tipų talpinių mikromontuojamų ultragarso keitiklių (CMUT) technologine platforma grindžiami biocheminiai jutikliai. Taip pat moksliniai tyrimai yra susiję su autonominių mobilių robotų sistemų kūrimu, energijos saugojimo, atliekų perdirbimo ir atliekų perdirbimo sprendimu taikymu.

Edukacinis įgalinimas ir užimtumas.

  • Tęsiami ir atliekami akademinio jaunimo judumo/mobilumo, jų įtraukties/dalyvavimo darbo rinkoje ir/arba kitose užimtumo formose (verslininkystėje, savanorystėje) kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai, orientuojantis ne tik į akademinį jaunimą, bet ir šioje problematikoje sprendimus priimančias suinteresuotas grupes (švietimo institucijų ir darbo rinkos atstovus). Vertinant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų įsitraukimą į darbo rinką, atliktas kokybinis aukštojo mokslo institucijų (universitetų ir kolegijų) ir darbo rinkos atstovų (darbdavių) nuomonių/požiūrių nagrinėjama problema tyrimas, kuris išryškino esmines akademinio jaunimo nedarbo ir komplikuoto perėjimo iš švietimo institucijų į darbo rinką kliūtis. Taip pat pasitelkiant kokybinio tyrimo prieigą gilintasi į socialinių dalininkų (aukštųjų mokyklų ir darbo rinkos atstovų) vaidmenų raišką akademinio jaunimo rengimosi darbo rinkai kontekste.
  • Tyrėjams išlaikant ankstesnių metų tyrimų lyderystės raiškos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose analizės kryptį, prioritetu pasirinktas lyderystės mokymuisi aspektas, siejant jį su edukaciniu mokyklos bendruomenės įgalinimu: tiriama, kaip mokyklos vadovas, kaip besimokančios organizacijos lyderis, yra įsipareigojęs kartu su bendruomene įgyvendinti sukurtą mokyklos viziją, siekti bendrų susitarimų dėl mokytojų profesinio tobulėjimo krypties ir mokymosi kartu, mokytojų bendradarbiavimo ir lyderystės palaikymo; analizuojamos mokyklos vadovo ir mokytojų lyderystės mokinių mokymuisi sąsajos bei mokinių mokymosi rezultatų ir lyderystės mokymuisi raiškos ryšiai.

Organizacijų procesai ir valdymo sprendimai konkurencingumo didinimo kontekste.

  • Komercinių bankų kredito rizikos valdymo priemonių tobulinimas siekiant įgyvendinti Bazelio bankų priežiūros komiteto III kapitalo susitarimo nuostatas skolininkų kredito rizikos vertinime. Vykdomi įmonių kredito rizikos vertinimo tyrimai siekiant suformuoti veiksmingus statistinius ir dirbtinio intelekto modelius įmonių finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės nustatymui. Atsižvelgiant į naujausias Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas išdėstytas III-ame kapitalo susitarime ieškoma sprendimų, galinčių padėti bankams įgyvendinti būtinąsias kredito rizikos valdymo priemones, įvertinančias makroekonominės aplinkos veiksnius ir jų įtaką skolininkų kredito rizikos lygiui. Bankų finansinių ir valstybių ekonominių rodiklių statistinės analizės pagrindu formuojamos rekomendacijos komercinių bankų kredito politikai ir efektyviam kredito rizikos valdymui.
  • Su globaliniais socialiniais bei instituciniais pokyčiais susijusio naujo socialinio dialogo vystymas ir naujų socialinių įsipareigojimų koordinavimas bei valdymas. Atliekama socioekonominių pokyčių identifikavimo lauko ir valdymo analizė makro ir mikro lygmenyse, išryškinant pokyčių komunikacijos, inovacijų taikymo bei verslo tęstinumo užtikrinimo pokyčių valdyme sąlygas. Konstruojama kokybinių ir kiekybinių strategijų metodologija ir metodika. Atliekamų empirinių tyrimų pagrindu sukurtas konceptualus – sisteminis pokyčių valdymo organizacijos lygmenyje modelis.
  • Socialinės atsakomybės suvokimas, valdymas ir įgyvendinimas organizacijoje paverčiant socialinę atsakomybę integralia savo vertybių dalimi; organizacijoje vyraujančios kultūros vaidmuo, pasireiškiantis per orientaciją į rinkos subjektų santykius priklausomai nuo vyraujančių vertybių, normų (taisyklių), priemonių ir elgsenos visumos ir veikiantis kaip įgalinanti organizacijos socialiai atsakinga aplinka; visų suinteresuotųjų šalių interesai kaip vidinės vertybės; naujos kartos vartotojų ugdymas, kuriai rūpi, kaip pagaminta, pateikiama prekė ar paslauga, ką įmonė daro, kad sumažintų poveikį aplinkai ir visuomenei; kokie ir kaip marketingo valdymo sprendimai daro poveikį organizacijoms, įgyvendinančioms socialinę atsakomybę.
 

Mokslo grupės

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Patentai

Barauskas, Dovydas (autorius, išradimo); Viržonis, Darius (autorius, išradimo); Baltrušaitis, Jonas (autorius, išradimo); Vanagas, Gailius (autorius, išradimo); Pelenis, Donatas (autorius, išradimo). Dujų jutiklis su talpinio mikromontuojamo ultragarso keitiklio struktūra ir funkciniu polimero sluoksniu / išradėjai: D. Barauskas, D. Viržonis, J. Baltrušaitis, G. Vanagas, D. Pelenis; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6821 B. 2021-05-25. [Espacenet] [M. kr.: T 008].
Vanagas, Gailius (autorius, išradimo); Viržonis, Darius (autorius, išradimo); Šergalis, Gvidas (autorius, išradimo); Ramanavičienė, Almira (autorius, išradimo); Ramanavičius, Arūnas (autorius, išradimo). Skysto mėginio analizavimo sistema ir būdas = System and method of analyse of liquid sample / išradėjai: G. Vanagas, D. Viržonis, G. Šergalis, A. Ramanavičienė, A. Ramanavičius; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6394 B. 2017-06-12. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M. kr.: N 003, T 001].
Valickas, Jonas (autorius, išradimo); Jankauskas, Jonas Algimantas (autorius, išradimo); Satkevičius, Martynas (autorius, išradimo). Laiptais galintis kopti įrenginys ir tokio įrenginio pavaros energijos sąnaudų valdymo būdas / išradėjai: J. Valickas, J. A. Jankauskas, M. Satkevičius; savininkas: Kauno technologijos universitetas. LT 6343 B. 2017-01-10. [Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė; Espacenet] [M. kr.: T 009].
Barauskas, Dovydas (autorius, išradimo); Virzonis, Darius (autorius, išradimo); Baltrusaitis, Jonas (autorius, išradimo); Vanagas, Gailius (autorius, išradimo); Pelenis, Donatas (autorius, išradimo). Gas sensor with capacitive micromachined ultrasonic transducer structure and functional polymer layer: international patent application / inventors: D. Barauskas, D. Virzonis, J. Baltrusaitis, G. Vanagas, D. Pelenis; applicant: Kaunas university of technology. WO 2021028827 A1. 2021-02-18. [Espacenet] [M. kr.: T 008].

2017 – 2020 metai

[K1b; US] Ahrens, Andreas; Purvinis, Ojaras; Zaščerinska, Jelena; Micevičienė, Diana; Tautkus, Arūnas. Burstiness management for smart, sustainable and iclusive growth: emerging research and opportunities. Hershey: IGI Global, 2019. 194 p. (Advances in logistics, operations and management science (ALOMS), ISSN 2327-350X, eISSN 2327-3518). ISBN 9781522554424. eISBN 9781522554431. DOI: 10.4018/978-1-5225-5442-4. [M.kr.: S 003] [Indėlis: 0,600] [Indėlis autoriniais lankais: 8,314]

Technologijų katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2020 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Donatas Pelenis SMUT biojutiklių mikrostruktūrų žadinimo ir atsako signalų tyrimas Prof. dr. Darius Viržonis 2020 m.
Evaldas Sapeliauskas Talpinių mikromontuojamų ultragarsinių keitiklių panaudojimas biojutikliams Prof. dr. Darius Viržonis. 2017 m.
Olga Fiodorova Mobilaus roboto koordinačių nustatymas naudojant žinomos aplinkos informaciją Prof. dr. K. Kiprijonas Šarkauskas 2016 m.
Justinas Tilindis Gamybos našumo optimizavimas, modeliuojant rankinius surinkimo procesus Prof. dr. Vytautas Kleiza 2016 m.
Donatas Aviža Pastato atitvarų racionalaus termoizoliacinio sluoksnio daugiatikslė selektonovacija Prof. dr. Zenonas Turskis 2016 m.
Saulius Sinkevičius Objekto atpažinimo pagal vaizdą algoritmų kūrimas ir tyrimas Prof.dr. Arūnas Lipnickas 2015 m.
Silvija Sėrikovienė Mokymosi veiklų modeliavimas ir optimizavimas Prof. habil. dr. J. Mockus 2013 m.
Nerijus Partaukas Sluoksniuotų strypų ir vamzdžių įtempių būvio ir stiprumo tyrimas Prof. dr. J. Bareišis 2012 m.
Gailius Vanagas Struktūrinių medžiagų savybių įtaka mikroelektromechaninių sistemų funkciniams parametrams Doc. dr. V. Grigaliūnas 2012 m.

Ekonomikos ir verslo katedros darbuotojų apgintos disertacijos 2012-2017 m.

PAVARDĖ, VARDAS DISERTACIJOS PAVADINIMAS DARBO VADOVAS GYNIMO METAI
Sandra Jakštienė Mikroekonominių ir makroekonominių veiksnių poveikio pažeidžiamiems darbo rinkos segmentams vertinimas Doc. dr. D. Beržinskienė 2013 m.
Asta Krašenkienė Lietuvos profesinės sąjungos: sandara, narystė ir efektyvumas Prof. dr. A. Krupavičius 2013 m.
 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Fakultete yra vykdomi moksliniai tyrimai ir teikiamos mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

Fakulteto mokslininkų sukurtais technologiniai sprendimai padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

– Visas fakulteto teikiamas paslaugas galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas?type=2.

– Fakulteto turimą mokslinę įrangą galite rasti https://apcis.ktu.edu/PTVF/lt/site/katalogas.

– Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą https://apcis.ktu.edu/lt/

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Mokslo projektai

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas

Rodyti daugiau
 

Reikšmingiausios publikacijos

2015-2017 metais

Schulze, Frank; Gao, Xinghua; Virzonis, Darius; Damiati, Samar; Schneider, Marlon R.; Kodzius, Rimantas. Air quality effects on human health and approaches for its assessment through microfluidic chips // Genes. Basel: MDPI. ISSN 2073-4425. eISSN 2073-4425. 2017, vol. 8, iss. 10, art. no. 244, p. 1-26. DOI: 10.3390/genes8100244 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,191; AIF: 3,953; IF/AIF: 0,807; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: N 011].
Pelenis, Donatas; Barauskas, Dovydas; Sapeliauskas, Evaldas; Vanagas, Gailius; Mikolajunas, Marius; Virzonis, Darius. Acoustical streaming in microfluidic CMUT integrated chip controls the biochemical interaction rate // Journal of microelectromechanical systems. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1057-7157. eISSN 1941-0158. 2017, vol. 26, iss. 5, p. 1012-1017. DOI: 10.1109/JMEMS.2017.2701144 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 2,475; AIF: 3,834; IF/AIF: 0,645; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Jucius, D.; Grigaliūnas, V.; Lazauskas, A.; Sapeliauskas, E.; Abakevičienė, B.; Smetona, S.; Tamulevičius, S. Effect of fused silica surface wettability on thermal reflow of polymer microlens arrays // Microsystem technologies. Berlin: Springer. ISSN 0946-7076. eISSN 1432-1858. 2017, vol. 23, iss. 6, p. 2193-2206. DOI: 10.1007/s00542-016-2975-3 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,581; AIF: 4,361; IF/AIF: 0,362; Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 008].
Leisyte, Liudvika; Vilkas, Mantas; Staniskiene, Egle; Zostautiene, Daiva. Balancing countervailing processes at a Lithuanian university // Learning Organization. Bingley, W. Yorkshire: Emerald. ISSN 0969-6474. eISSN 1758-7905. 2017, Vol. 24, iss. 5, p. 1-13. DOI: 10.1108/TLO-02-2017-0025 [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; EMERALD] [CiteScore: 2,10; SNIP: 1,118; SJR: 0,345; Q2 (2017, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Zostautiene, Daiva; Zvireliene, Renata; Susniene, Dalia. Changes of marketing culture expression: comparison analysis in times of economic recession and recovery // Economic research = Ekonomska istraživanja. Oxfordshire: Routledge-Taylor & Francis Group. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2017, vol. 30, iss. 1, p. 302-317. DOI: 10.1080/1331677X.2017.1305806 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 1,137; AIF: 1,766; IF/AIF: 0,643; Q2 (2017, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 1,60; SNIP: 1,514; SJR: 0,404; Q2 (2017, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Mazeika, Romas; Dambrauskas, Tadas; Baltakys, Kestutis; Mikolajunas, Marius; Staugaitis, Gediminas; Virzonis, Darius; Baltrusaitis, Jonas. Molecular and morphological structure of poultry manure derived organo-mineral fertilizers (OMFs) // ACS sustainable chemistry and engineering. Washington, NW: ACS publications. eISSN 2168-0485. 2016, vol. 4, iss. 9, p. 4788-4796. DOI: 10.1021/acssuschemeng.6b00984. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 5,951; AIF: 4,639; IF/AIF: 1,282; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 005].
Grigaliūnas, Viktoras; Lazauskas, Algirdas; Jucius, Dalius; Viržonis, Darius; Abakevičienė, Brigita; Smetona, Saulius; Tamulevičius, Sigitas. Microlens fabrication by 3D electron beam lithography combined with thermal reflow technique // Microelectronic engineering. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-9317. eISSN 1873-5568. 2016, vol. 164, p. 23-29. DOI: 10.1016/j.mee.2016.07.003 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 1,806; AIF: 3,636; IF/AIF: 0,496; Q2 (2016, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 008].
Barauskas, Dovydas; Pelenis, Donatas; Virzonis, Darius; Baltrus, John P.; Baltrusaitis, Jonas. Greenhouse gas molecule CO2 detection using a capacitive micromachined ultrasound transducer // Analytical chemistry. Washington, NW: ACS publications. ISSN 0003-2700. eISSN 1520-6882. 2016, vol. 88, iss. 13, p. 6662-6665. DOI: 10.1021/acs.analchem.6b02085 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 6,320; AIF: 3,251; IF/AIF: 1,944; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 008, T 001].
Iljinas, Aleksandras; Stankus, Vytautas; Kaliasas, Remigijus. Synthesis of PbTiO3 thin films by annealing multilayer oxide structures in vacuum // Acta physica Polonica A. Warsaw: Polish Academy of Sciences. ISSN 0587-4246. eISSN 1898-794X. 2016, vol. 129, iss. 1, p. 121-124. DOI: 10.12693/APhysPolA.129.121 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Physical, Chemical & Earth Sciences; Compendex] [IF: 0,469; AIF: 2,777; IF/AIF: 0,168; Q4 (2016, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: N 002].
Susnienė, Dalia; Žostautienė, Daiva. Synergy of corporate and marketing culture in fostering corporate social responsibility // Journal of promotion management. Oxon: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1049-6491. eISSN 1540-7594. 2016, vol. 22, iss. 2, p. 209-223. DOI: 10.1080/10496491.2016.1121734 [Scopus; Academic Search Complete; ERIC] [CiteScore: 0,80; SNIP: 0,641; SJR: 0,274; Q3 (2016, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Sapeliauskas, Evaldas; Vanagas, Gailius; Barauskas, Dovydas; Mikolajūnas, Marius; Pakėnas, Egidijus; Pelenis, Donatas; Šergalis, Gvidas; Jukna, Tomas; Viržonis, Darius. Design, simulation and testing of capacitive micromachined ultrasound transducer-based phospholipidic biosensor elements // Journal of Micromechanics and Microengineering. Bristol: IOP Publishing. ISSN 0960-1317. eISSN 1361-6439. 2015, Vol. 25, iss. 7, art. 075013, p. 1-9. DOI: 10.1088/0960-1317/25/7/075013 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology] [IF: 1,768; AIF: 3,105; IF/AIF: 0,569; Q2 (2015, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: N 003, T 001].
Micevičienė, Diana; Sinkevičius, Vytenis; Urbanavičiūtė, Lina; Henschke, Martin. Robotization in disabled care: projection of the impact on the economy and methodological framework evaluation // Procedia social and behavioral sciences: 20th international scientific conference economics and management 2015 (ICEM-2015). Amsterdam: Elsevier. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 213, p. 867-872. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.497 [Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (Web of Science); ScienceDirect] [CiteScore: 0,00; SNIP: 0,654; SJR: 0,158 (2015, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Torma, András; Hatwágner, Miklós F.; Susnienė, Dalia; Žostautienė, Daiva; Kóczy, László T. Simulation of causal relations of stakeholder management system by using Fuzzy Cognitive Map approach – a comparison of Hungarian and Lithuanian attitudes // Procedia computer science : International conference on communication, management and information technology (ICCMIT 2015). Amsterdam: Elsevier. eISSN 1877-0509. 2015, vol. 65, p. 880-890. DOI: 10.1016/j.procs.2015.09.047. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus; ScienceDirect] [CiteScore: 0,90; SNIP: 0,802; SJR: 0,266; Q2 (2015, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003, N 001].

2018-2020 metais

Barauskas, Dovydas; Dzikaras, Mindaugas; Bieliauskas, Dovydas; Pelenis, Donatas; Vanagas, Gailius; Viržonis, Darius. Selective ultrasonic gravimetric sensors based on capacitive micromachined ultrasound transducer structure: a review // Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 12, art. no. 3554, p. 1-24. DOI: 10.3390/s20123554. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,576; AIF: 3,906; IF/AIF: 0,915; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Liao, Siyi; Wu, Jun; Li, Jianhua; Bashir, Ali Kashif; Mumtaz, Shahid; Jolfaei, Alireza; Kvedaraite, Nida. Cognitive popularity based AI service sharing for software-defined information-centric networks // IEEE transactions on network science and engineering. Los Alamitos, CA: IEEE. ISSN 2327-4697. 2020, vol. 7, iss. 4, p. 2126-2136. DOI: 10.1109/TNSE.2020.2993457 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,894; AIF: 3,169; IF/AIF: 1,228; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 003].
Colomer, Jordi; Serra, Teresa; Cañabate, Dolors; Bubnys, Remigijus. Reflective learning in higher education: active methodologies for transformative practices // Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. 2020, vol. 12, iss. 9, art. no. 3827, p. 1-8. DOI: 10.3390/su12093827 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,251; AIF: 5,860; IF/AIF: 0,554; Q2 (2020, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 003].
Kóczy, László T.; Susnienė, Dalia; Purvinis, Ojaras; Žostautienė, Daiva. Analyzing employee behavior related questionnaires by combined fuzzy signature model // Fuzzy sets and systems. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0165-0114. eISSN 1872-6801. 2020, vol. 395, p. 254-272. DOI: 10.1016/j.fss.2020.04.018 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,343; AIF: 2,431; IF/AIF: 1,375; Q1 (2020, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 003].
Kóczy, László T.; Purvinis, Ojaras; Susnienė, Dalia. A combined fuzzy and least squares method approach for the evaluation of management questionnaires // Computational intelligence and mathematics for tackling complex problems: [10th European symposium on computational intelligence and mathematics (ESCIM), 07-10 October 2019, Riga, Latvia] / László T Kóczy, Jesús Medina-Moreno, Eloísa Ramírez-Poussa, Alexander Šostak (Eds.). Cham: Springer Nature, 2020. ISBN 9783030160234. eISBN 9783030160241. p. 157-165. (Studies in computational intelligence, ISSN 1860-949X, eISSN 1860-9503 ; vol. 819). DOI: 10.1007/978- 3-030-16024-1_20. [Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); Scopus] [CiteScore: 1,50; SNIP: 0,381; SJR: 0,185; Q4 (2020, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Katileviciute, Agne; Plakys, Gediminas; Budreviciute, Aida; Onder, Kamil; Damiati, Samar; Kodzius, Rimantas. A sight to wheat bran: high value-added products // Biomolecules. Basel: MDPI. ISSN 2218-273X. 2019, vol. 9, iss. 12, art. no. 887, p. 1-17. DOI: 10.3390/biom9120887 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 4,082; AIF: 4,696; IF/AIF: 0,869; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Barauskas, Dovydas; Pelenis, Donatas; Vanagas, Gailius; Viržonis, Darius; Baltrušaitis, Jonas. Methylated poly(ethylene)imine modified capacitive micromachined ultrasonic transducer for measurements of CO2 and SO2 in their mixtures // Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 14, art. no. 3236, p. 1-20. DOI: 10.3390/s19143236 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,275; AIF: 3,581; IF/AIF: 0,914; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Pelenis, Donatas; Barauskas, Dovydas; Vanagas, Gailius; Dzikaras, Mindaugas; Viržonis, Darius. CMUT-based biosensor with convolutional neural network signal processing // Ultrasonics. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0041-624X. eISSN 1874-9968. 2019, vol. 99, art. no. 105956, p. 101-110. DOI: 10.1016/j.ultras.2019.105956 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [IF: 3,065; AIF: 2,912; IF/AIF: 1,052; Q1 (2019, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Koczy, Laszlo T.; Purvinis, Ojaras; Susniene, Dalia. Some considerations on data mining from questionnaires by constructing fuzzy signatures based on factor analysis // Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. Amsterdam: IOS Press. ISSN 1064-1246. eISSN 1875-8967. 2019, vol. 36, iss. 4, p. 3739-3749. DOI: 10.3233/JIFS-18548. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,851; AIF: 4,304; IF/AIF: 0,430; Q3 (2019, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 003, T 007].
Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Viržonis, Darius; Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Rožėnė, Justė; Vilkončius, Raimundas; Vaičiulis, Dainius; Ramanavičienė, Almira; Ramanavičius, Arūnas. The improvement of the accuracy of electromagnetic actuator based atomic force microscope operating in contact mode and the development of a new methodology for the estimation of control parameters and the achievement of superior image quality // Sensors and actuators A: Physical. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0924-4247. 2019, Vol. 287, p. 168-176. DOI: 10.1016/j.sna.2019.01.015 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 2,904; AIF: 3,337; IF/AIF: 0,870; Q2 (2019, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: N 002, T 008, T 009].
Juodraitis, Adolfas; Bubnys, Remigijus; Šapelytė, Odeta. Self-evaluation dimensions of criminal activity and prospects simulation of persons serving custodial sentence // Behavioral sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-328X. 2019, vol. 9, iss. 7, art. no. 75, p. 1-13. DOI: 10.3390/bs9070075 [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); Scopus; MEDLINE] [CiteScore: 2,50; SNIP: 0,954; SJR: 0,502; Q2 (2019, Scopus Sources)] [M. kr.: S 006, S 005].
Dzedzickis, Andrius; Bučinskas, Vytautas; Viržonis, Darius; Šešok, Nikolaj; Ulčinas, Artūras; Iljin, Igor; Šutinys, Ernestas; Petkevičius, Sigitas; Gargasas, Justinas; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga. Modification of the AFM sensor by a precisely regulated air stream to increase imaging speed and accuracy in the contact mode // Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. 2018, vol. 18, iss. 8, art. no. 2694, p. 1-16. DOI: 10.3390/s18082694 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Embase] [IF: 3,031; AIF: 3,797; IF/AIF: 0,798; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001, T 008, T 009].
Bartkevicius, Stanislovas; Fiodorova, Olga; Knys, Andrius; Derviniene, Alma; Dervinis, Gintaras; Raudonis, Vidas; Lipnickas, Arūnas; Baranauskas, Virginijus; Sarkauskas, Kastytis; Balasevicius, Leonas. Mobile robots navigation modeling in known 2D environment based on Petri nets // Intelligent automation and soft computing. San Antonio, TX: TSI Press. ISSN 1079-8587. eISSN 2326-005X. 2018, vol. 24, iss. 2, p. 241-248. DOI: 10.1080/10798587.2016.1264695. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 0,790; AIF: 3,833; IF/AIF: 0,206; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 007, T 001].
Pelenis, Donatas; Dzedzickis, Andrius; Morkvėnaitė-Vilkončienė, Inga; Bučinskas, Vytautas; Barauskas, Dovydas; Vanagas, Gailius; Mikolajūnas, Marius; Katkus, Justinas; Viržonis, Darius. Noncontact sensing of elastic modulus of the UV cured furniture coatings by the transverse acoustical waves // IEEE sensors journal. Piscataway, NJ: IEEE. ISSN 1530-437X. eISSN 1558-1748. 2018, vol. 18, iss. 16, p. 6527- 6532. DOI: 10.1109/JSEN.2018.2850362 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 3,076; AIF: 3,472; IF/AIF: 0,885; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 009, T 001].
Vaicekauskaite, Rita; Valackiene, Asta. The need for entrepreneurial education at university // Journal of teacher education for sustainability. Warsaw: De Gruyter. ISSN 1691-4147. eISSN 1691-5534. 2018, vol. 20, iss. 1, p. 82-92. DOI: 10.2478/jtes-2018-0005 [Scopus; Education Source; Lituanistika] [CiteScore: 2,20; SNIP: 1,488; SJR: 0,255; Q1 (2018, Scopus Sources)] [M. kr.: S 005, S 003].

2021-2023 metais

Koczy, Laszlo T.; Susniene, Dalia; Purvinis, Ojaras; Szombathelyi, Marta Konczosne. A new similarity measure of fuzzy signatures with a case study based on the statistical evaluation of questionnaires comparing the influential factors of Hungarian and Lithuanian employee engagement // Mathematics. Basel: MDPI. ISSN 2227-7390. 2022, vol. 10, iss. 16, art. no. 2923, p. 1-24. DOI: 10.3390/math10162923 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Dimensions] [IF: 2,592; AIF: 1,291; IF/AIF: 2,007; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 003].
Barauskas, Dovydas; Pelenis, Donatas; Dzikaras, Mindaugas; Mikolajunas, Marius; Vanagas, Gailius; Virzonis, Darius. Inkjet-printed functionalization of CMUT-based CO2 sensors // Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 6, art. no. 2288, p. 1-12. DOI: 10.3390/s22062288 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF: 3,847; AIF: 4,274; IF/AIF: 0,900; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 001].
Ivanauskas, Remigijus; Kunciute, Aiste; Ancutiene, Ingrida; Andrulevicius, Mindaugas; Mikolajunas, Marius. Impact of surface morphology and thickness of tin selenide thin films on their optical properties // Surfaces and interfaces. Amsterdam: Elsevier. ISSN 2468-0230. 2022, vol. 28, art. no. 101675, p. 1-9. DOI: 10.1016/j.surfin.2021.101675. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,137; AIF: 6,408; IF/AIF: 0,957; Q1 (2021, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 008, N 003].
Terpstra-Tong, Jane; Ralston, David A.; Treviño, Len; Karam, Charlotte; Furrer, Olivier; Froese, Fabian; Tjemkes, Brian; Darder, Fidel León; Richards, Malika; Dabic, Marina; Li, Yongjuan; Fu, Pingping; Molteni, Mario; Palmer, Ian; Tučková, Zuzana; Szabo, Erna; Poeschl, Gabrielle; Hemmert, Martin; Butt, Arif; de la Garza, Teresa; Susnienė, Dalia; Suzuki, Satoko; Srinivasan, Narasimhan; Gutierrez, Jamie Ruiz; Ricard, Antonin; Buzády, Zoltán; Paparella, Luis Sigala; Morales, Oswaldo; Naidoo, Vik; Kangasniemi-Haapala, Maria; Dalgic, Tevfik; Alas, Ruth; Potocan, Vojko; Dharmasiri, Ajantha S.; Fang, Yongqing; Burns, Calvin; CrowleyHenry, Marian. The impact of gender-role-orientations on subjective career success: a multilevel study of 36 societies // Journal of vocational behavior. San Diego: Elsevier. ISSN 0001-8791. eISSN 1095-9084. 2022, vol. 138, art. no. 103716, p. 1-23. DOI: 10.1016/j.jvb.2022.103773 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus] [IF: 12,082; AIF: 4,131; IF/AIF: 2,924; Q1 (2021, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 10,00; SNIP: 3,227; SJR: 2,805; Q1 (2021, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].
Colomer, Jordi; Cañabate, Dolors; Stanikūnienė, Brigita; Bubnys, Remigijus. Formulating modes of cooperative leaning for education for sustainable development : editorial // Sustainability. Basel: MDPI. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 6, art. no. 3465, p. 1-10. DOI: 10.3390/su13063465 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,889; AIF: 6,732; IF/AIF: 0,577; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: S 007].
Balčiūnaitė-Murzienė, Gabrielė; Dzikaras, Mindaugas. Wheat germ agglutinin — from toxicity to biomedical applications // Applied sciences. Basel: MDPI. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 884, p. 1-10. DOI: 10.3390/app11020884 [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 2,838; AIF: 5,795; IF/AIF: 0,489; Q2 (2021, InCites JCR SCIE)] [M. kr.: T 005, M 003].
Susnienė, Dalia; Purvinis, Ojaras; Zostautiene, Daiva; Koczy, Laszlo T. Modelling OCB and CWB by combined Fuzzy Signature model // Economic research = Ekonomska istrazivanja. London: Routledge–Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. eISSN 1848-9664. 2021, vol. 34, iss. 1, p. 1546-1565. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1844581 [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; DOAJ] [IF: 3,080; AIF: 3,479; IF/AIF: 0,885; Q2 (2021, InCites JCR SSCI)] [CiteScore: 4,90; SNIP: 1,329; SJR: 0,565; Q1 (2021, Scopus Sources)] [M. kr.: S 003].

Kontaktai

dr. Olga Strikulienė Mokslo prodekanė Nemuno g. 33 – 200, LT – 37164 Panevėžys tel. + 370 45 596 253 e. p. olga.strikuliene@ktu.lt

Sandra Žalgevičienė Technologijų perdavimo specialistė K. Baršausko g. 59 – A448, LT – 51423 Kaunas tel. +370 612 415 17 e. p. sandra.zalgeviciene@ktu.lt